Oplysninger til ansatte om behandling af persondata

 

Som led i din ansættelse hos Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S, vil virksomheden behandle en række oplysninger om dig. Behandlingerne vil omfatte blandt andet indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse.

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S behandler oplysningerne om dig som såkaldt ”dataansvarlig”. Virksomhedens kontaktdetaljer er følgende:

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S
Håndværkervej 16
9700 Brønderslev
Tlf.: 98171700
E-mail: info@r-thomsen.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at kunne håndtere dit ansættelsesforhold, herunder din løn, din pensionsordning, dine øvrige ansættelsesvilkår, din ferie og særlige feriedage samt andre forhold, der løbende og naturligt opstår som led i ansættelsen.

Desuden er formålet at sikre korrekt opfyldelse af Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S forpligtelser i forhold til dig som medarbejder, samt opfylde forpligtelser i henhold til lovgivning og gældende kollektive overenskomster. For det tredje er formålet med behandlingerne at fastslå, om der er et retskrav enten for dig eller Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S. Endvidere vil formålet være sikkerhedsmæssige hensyn og med henblik på udarbejdelse af statistik.

De oplysninger, som Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din ansættelse eller under din ansættelse. Det er derudover oplysninger, som opstår som led i din ansættelse. Endelig kan det være oplysninger, som Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S modtager eller indhenter hos andre, herunder offentlige myndigheder.

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S behandler kun oplysninger, som er relevante for dit ansættelsesforhold og for virksomheden i anledning af dit ansættelsesforhold.

Hvis du ikke vil meddele de personoplysninger, som er nødvendige for, at Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S kan håndtere dit ansættelsesforhold, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Afhængig af oplysningernes væsentlighed og omstændighederne i øvrigt kan manglende meddelelse føre til, at ansættelsen ikke kan opretholdes.

 

Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag

 

Almindelige personoplysninger:

De oplysninger, som Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S primært behandler om dig som led i dit ansættelsesforhold, er såkaldt almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, billede, dine nærmeste pårørende, din løn, bankoplysninger, sygefravær og andet fravær, faglige kvalifikationer, personlige kompetencer, arbejdsindsats og nærmere omkring dit arbejde, påtaler, advarsler, eksamensbeviser eller andre oplysninger om uddannelse samt indkøbs- og rejsehistorik i regi af virksomheden. Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S foretager også videoovervågning som led i den daglige drift.

Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendig for at opfylde ansættelsesaftalen og dermed selve ansættelsesforholdet. Behandlingsgrundlaget for langt de fleste oplysninger er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

I visse tilfælde vil behandlingsgrundlaget for de almindelige personoplysninger dog være, at behandlingen er nødvendig for, at Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse samtidig vurderes at gå forud for din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f. De legitime interesser som forfølges, er i den forbindelse at almindelige driftsmæssige forhold i relation med medarbejdere i Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S.

Endelig vil behandlingsgrundlaget for de almindelige personoplysninger i enkelte tilfælde også være et samtykke fra dig. Det gælder f.eks. offentliggørelse af dit portrætbillede på vores hjemmeside. Du gøres opmærksom på, at du altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

CPR-nummer:

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S vil behandle dit personnummer (CPR-nummer), idet virksomheden er forpligtet til at behandle personnummeret som led i håndtering af løn og indberetning til SKAT mv. Behandlingsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S behandler ikke dit personnummer til andre formål, medmindre det i øvrig følger af lovgivningen, eller du har givet dit samtykke, jf. ligeledes databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Følsomme personoplysninger:

Det kan i forbindelse med dit ansættelsesforhold blive nødvendigt at behandle oplysninger om dit helbred.

Behandlingen af disse personoplysninger sker i udgangspunktet kun i det omfang, du har givet samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Du gøres opmærksom på, at du i så fald altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Behandlingen af dine følsomme oplysninger vil dog ske uden dit samtykke, såfremt behandlingen har hjemmel i lov eller overenskomst, eller såfremt behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f, samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Oplysninger om strafbare forhold:

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S behandler som udgangspunkt ikke oplysninger om strafbare forhold vedrørende dig. Virksomheden vil dog i konkrete tilfælde behandle oplysninger om strafbare forhold vedrørende dig, hvis det er nødvendigt for ansættelsesforholdet, eller for at Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S kan byde på en opgave eller opfylde en kontrakt. Desuden vil virksomheden behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis der opstår mistanke om, at du har begået noget strafbart.

Behandlingen af oplysninger om strafbare forhold sker i udgangspunktet kun i det omfang, du har givet samtykke hertil, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Du gøres opmærksom på, at du i så fald altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Behandlingen af dine følsomme oplysninger vil dog ske uden dit samtykke, såfremt behandlingen har hjemmel i lov eller overenskomst, eller såfremt behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, og § 12, stk. 1, jf. databeskyttelsesforord-ningens artikel 9, stk. 2, litra b og f.

 

Særligt om indsamling fra andre samt videregivelse og overførsel

 

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S indsamler enkelte personoplysninger om dig hos f.eks. SKAT for at kunne udbetale korrekt løn.

Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S vil dog videregive oplysninger om dig i det omfang, virksomheden er forpligtet til det. Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. SKAT, som virksomheden er forpligtet til at gøre i forbindelse med udbetaling af løn mv. Derudover videregiver Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S oplysninger om dig, herunder dit CPR-nummer, som led i anmeldelse af sygefravær og barselsfravær og som led i ansøgning om refusion. Endvidere videregiver virksomheden oplysninger om dig i forbindelse med etablering af pensionsordning og oprettelse af mobiltelefon, administration af værktøj, køretøjer mv.

Endelig kan der være videregivelse af oplysninger i forbindelse med revision eller lignende.

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

 

Data om dig vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og arbejdsrelateret behov for at opbevare dem til opfyldelse af ovennævnte forpligtelser eller opgaver, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

Det betyder, at Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter din fratræden. Enkelte oplysninger kan dog beholdes i længere tid end 5 år, hvis der er særlig grund til det i forbindelse med f.eks. retskrav og eventuelle arbejdsskader el.lign.

 

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f). Det vil betyde, at Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre virksomheden påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S behandler om dig:

 

·        Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

·        Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

·        Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.

·        Retten til indsigelse

·        Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte administrationen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.